back to home dude

3D Lôgic 1

3D Lôgic 1

về 3D Lôgic 1

Nối những ô hình vuông! Những ô màu đen đã bị khóa. Không được đi qua đường!