back to home dude

3 Foot Ninja 2

3 Foot Ninja 2

về 3 Foot Ninja 2

Dùng gươm để tiêu diệt những kẻ thù trên đường đến mục tiêu của bạn.