back to home dude

3 dòng

3 dòng

về 3 dòng

Hãy kết nối 2 số giống nhau để loại bỏ chúng.