back to home dude

360 Space Ball

360 Space Ball

về 360 Space Ball

Bắn bóng vào những mục tiêu màu trắng. Sử dụng khoảng cách nhỏ nhất có thể.