back to home dude

2 ống 3

2 ống 3

về 2 ống 3

Giúp các sinh vật đi qua hệ thống đường ống. Mỗi không gian mới, chú ta phát hiện ra ông nắm giữ một trò mới cần giải quyết.