back to home dude

2 Đường

2 Đường

về 2 Đường

Bạn có thể điều khiên không chỉ một mà hai chiếc xe cùng lúc không? Nhấp chuột để chuyển làn và hãy cố gắng tránh tất cả những vật cản nguy hiểm. Bạn sẽ được thêm điểm nếu bạn thu thập những ngôi sao!