back to home dude

2014 ở đâu?

2014 ở đâu?

về 2014 ở đâu?

Hãy tìm kĩ trong phòng. Đồ vật bạn cần để khởi động máy bị giấu đâu đó. Hãy tìm ra chúng và tìm cách sử dụng.