back to home dude

2012 Shelter

2012 Shelter

Về 2012 Shelter

Hãy tìm đường thoát ra khỏi kho than trong trò chơi thám hiểm này! Lùng sục ra những vật thể ẩn náu và những manh mối để giải quyết trò chơi này.