back to home dude

13 Days After

13 Days After

về 13 Days After

Những người này bị loạn trí và họ bắt đầu tấn công lẫn nhau!Sử dụng snắúng của bạn để bảo vệ chính mình và cố gắng đạt đến vùng đất tự do! Bạn có thể giết những kẻ thù của bạn với chỉ 1 phát súng vào đầu không nào?