back to home dude

10 viên đạn nữa

10 viên đạn nữa

về 10 viên đạn nữa

Bạn chỉ có rất ít đạn. Bao nhiêu tàu không gian bạn có thể phá huỷ?