back to home dude

100 Mũi tên

100 Mũi tên

về 100 Mũi tên

Trong 100 mũi tên bạn có, chính xác 100 mũi tên. Ngạc nhiên phải không? Nhấn và kéo chúng với chuột của bạn để bắn những mũi tên. Bạn có thể vượt qua khóa hướng dẫn với một số lượng mũi tên có hạn? Nếu bạn có thể, tốt! Như vậy bạn đã sẵn sàng cho giải đấu lớn. Nhà vua đang đợi. Đừng làm ông ấy thất vọng!