back to home dude

-Blox-

-Blox-

Về -Blox-

Xóa sạch tất cả những khối vuông từ trên màn hình bằng cách cho chúng va chạm cùng nhau! Định hướng cho từng khối,sau đó nhấp vào bắt đầu để nhìn chúng biến mất!