back to home dude

-5-

-5-

về -5-

Nhảy theo cách của bạn thông qua các cấp khác nhau và cố gắng để tìm thấy chìa khóa để mở khóa phòng mới! Bạn quyết định xem các phòng đều được kết nối với nhau như thế nào để tìm đường đi cho bạn!